Portal Systemu Informacji Przestrzennej
Miasta Poznania

Model 3D

Model trójwymiarowy Poznania
uruchomienie portalu - 08.09.2018r.

Głównym celem Modelu 3D jest zapewnienie poznaniakom, inwestorom oraz urzędnikom łatwego dostępu do danych przestrzennych i związanych z nimi usług.

Zastosowania Modelu 3D

Model 3D będzie wspierał działania miasta w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, podejmowania decyzji dotyczących gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska czy bezpieczeństwa publicznego. Wesprze on procesy konsultacji społecznych związanych z gospodarką przestrzenną, ochroną środowiska i rewitalizacji, wzbogaci oferty dla inwestorów planujących uruchomić inwestycje na terenie miasta, ułatwi tworzenie planów ewakuacji ludności czy symulacji skutków klęsk żywiołowych. W zakresie ochrony środowiska zapewni tworzenie analiz dotyczących rozprzestrzeniania się hałasu, fal elektromagnetycznych oraz zanieczyszczeń powietrza.

Dane wejściowe w budowie modelu

Model tworzony jest w otwartym międzynarodowym standardzie City GML.

  Do utworzenia modelu wykorzystano następujące dane:
 • obrysy budynków ewidencyjnych,
 • numeryczny model pokrycia terenu (najnowszy dostępny na danym terenie),
 • numeryczny model pokrycia terenu pochodzący z chmury punktów LIDAR program ISOK 2012, punktów charakterystycznych połaci dachowych digitalizowanych ze zdjęć lotniczych na stacjach fotogrametrycznych,
 • ortofotomapy 2016 i nowsze,
 • zdjęcia ukośne

  W ramach projektu utworzono dwa poziomy szczegółowości modeli budynków:
  poziom szczegółowości LOD1 (Level of detail 1)
 • podstawa oraz dach budynku reprezentowane są jako poligony o jednakowej wysokości - zgenralizowane bryły z dachami płaskimi,
 • wysokość bryły obliczona została jako średnia punktów wysokościowych w obrysie.
  poziom szczegółowości LOD2 (Level of detail 2)
 • model na poziomie LOD2 jest dokładniejszy niż model na poziomie LOD1,
 • modele odzwierciedlają strukturę dachu - zwierają elementy dachów o wysokości powyżej 0.5m,
 • obiekty mogą posiadać teksturę,
 • modele nie uwzględniają elementów architektury budynku w postaci balkonów, kominów,etc.

Na ile aktualne są dane zawarte w Modelu 3D?

Model 3D Poznania podlega ciągłej aktualizacji, to znaczy, że odzwierciedlane są w nim informacje związane z powstaniem, przebudową i wyburzeniem budynków.

Poziom LOD1 jest aktualizowany raz w tygodniu.

Poziom LOD2 jest aktualizowany w ramach dostępności materiałów umożliwiających określenie kształtu oraz wysokości połaci dachowych.

Czy przewidziany jest rozwój Modelu 3D?

Trójwymiarowy model Miasta Poznania ma obejmować nie tylko budynki ale także inne obiekty w tym mosty estakady wiadukty, altany na terenach ogrodów działkowych. Już obecnie publikowana jest warstwa zieleni jako chmura punktów LiDAR oraz wygenerowane w oparciu o nią modele drzew.

Praktycznie każdy rejestr zawierający dane przestrzenne o mieście może stać się źródłem informacji wizualizowanej w modelu np. rejestr zabytków, reklam, obiektów zieleni.

Jak przedstawia się dostęp do danych Modelu 3D?

Dostęp do modelu zapewnia przeglądarka. Wykonana jest ona w technologii responsywnej, co zapewnia korzystanie z niej na urządzeniach mobilnych. Przeglądarka zapewnia użytkownikom samodzielne rysowanie obiektów, filtrowanie obiektów po dowolnym atrybucie, prowadzenie analizy zacienienia czy drukowanie modelu do pliku PDF.

W późniejszym terminie udostępnione do pobrania zostaną także wektorowe modele budynków.

Jak powstał Model 3D?

Model 3D Poznania został zrealizowany w ramach zamówienia publicznego i był tworzony od października 2017 do czerwca 2018 roku. Model obecnie udostępniany stanowi wersję testową. W ramach projektu utworzono model przestrzenny Poznania oraz pozyskano narzędzia do zapisu danych, ich aktualizacji oraz udostępniania.

Czy można włączyć się w ulepszenie Modelu 3D?

Pracownicy ZGiKM GEOPOZ proszą o zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących korzystania z Modelu 3D lub kierowania pytań na jego temat pod adres:


poznan3d@geopoz.poznan.pl