System Informacji Przestrzennej - informacje

System Informacji Przestrzennej Miasta Poznania prowadzony jest przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. System funkcjonuje zarówno w wewnętrznej sieci miejskiej, obsługującej Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne oraz w Internecie. Celem internetowej wersji Systemu jest ułatwienie poruszania się mieszkańców, inwestorów, turystów po szeroko rozumianej przestrzeni miejskiej.

Nadrzędnym zadaniem Systemu Informacji Przestrzennej jest pozyskiwanie danych o przestrzeni miasta, dokonywanie integracji tych danych i udostępnianie informacji użytkownikom Systemu. Zadanie to jest realizowane poprzez rejestrację poszczególnych zdarzeń, powstających w różnych procesach prowadzonych w wydziałach Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych i zobrazowanie występowania tych zdarzeń na mapie.

Podstawowe warstwy referencyjne, definiujące przestrzeń miasta, stanowią:

  • warstwa działek ewidencyjnych, pozyskiwana z zasobu prowadzonego przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ZGiKM GEOPOZ,
  • warstwy fotogrametryczne tworzone na podstawie digitalizacji zdjęć lotniczych,
  • warstwy systemu adresowego.

Na tle tych warstw użytkownik Systemu może uzyskiwać infromacje z innych warstw tematycznych, na przykład:

  • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,
  • zobrazowania powstałe w wyniku opracowań zdjęć lotniczych (ortofotomapy, zdjęcia ukośne, numeryczny model terenu),
  • obiekty objęte ochroną konserwatorską,
  • rejony szkół podstawowych i gimnazjalnych, obwody i okręgi wyborcze, obszary działania jednostek samorządu terytorialnego, itp.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w SIP